Colour: 
Keywords: 
Page Type: 
Thumbnail Image: 
He pikinga ora, 1900 ki te 1920